Privacy Policy

Poprzez podpisywanie umowy, lub korzystanie z formularza kontaktowego lub komunikację mailową przekazujesz mi swoje dane osobowe, które przetwarzam zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nie korzystam z ciasteczek. Przeglądanie strony internetowej nie podlega powyższemu rozporządzeniu, ponieważ nie pobieram w tym przypadku Twoich danych. Przyjęłam zasadę pobierania jak najmniejszej liczby danych i w przypadku takiej konieczności zabezpieczania ich odpowiednimi środkami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jest 2 hearts Natalia Kontraktewicz z siedzibą w Sokolnikach Nowych 13a, 09-130 Baboszewo, NIP: 5671843136
W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji możesz nawiązać ze mną kontakt przez powyższy adres korespondencyjny, lub mail hi@kontraktewicz.com

Sposoby pozyskania danych
– kontakt telefoniczny, mailowy, lub przez formularz kontaktowy na stronie
– wysłanie zapytania przez portale społecznościowe, lub portale branżowe
– podpisanie umowy
Podczas wykonywania zdjęć przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.
W trakcie realizacji umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:
– realizacji postanowień umowy, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
– przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.
– utrwalenia Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
– obsługi płatności;
Opcjonalnie w przypadku wyrażenia zgody będę przetwarzać Twoje dane w celu:
– publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach branżowych.

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?
Tak, jeśli chcesz abym miała możliwość nawiązania z Tobą kontaktu.
W tym celu musim przetwarzać między innymi:
– dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon, czy konto social media;
– w celu realizacji umowy usługi fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), adres pod którym ma odbyć się zlecenie;
Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:
– realizacji warunków umowy o usługi fotograficzne, co za tym idzie:
– realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
– realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Twoje prawo wobec danych, które przechowuję:
Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
– gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
– gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
– gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt: hi@kontraktewicz.com, lub Natalia Kontraktewicz, Al. Ujazdowskie 24/39a 0-478 Warszawa.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzam Twoje dane osobowe?
Nie przekazuję Twoich danych nikomu poza osobami, które uczestniczą w realizacji umowy fotograficznej i są one dla nich niezbędne do jej wykonania. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności:
Dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowuję na serwerach chmurowych Dropbox, Adobe.
Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, system zarządzania galeriami są powierzone firmom: Pixieset Media Inc, Dropbox, Zenbox Sp. z o.o.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
– archiwizacyjnych: fotografie do 10 lat od ich powstania;
Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Zabezpieczenie danych
Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym.
Dyski twarde na których przechowuję fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem cyfrowym poprzez hasłowanie.
Dostęp do komputera i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

Nat Kontraktewicz

hi@kontraktewicz.com +48 511 350 226

Moonshot Warsaw - loft to rent Contact me

Available everywhere / Based in Warsaw, PL

Let's meet on the road! Upcoming trips: Apr - Marrakesh / Jul - Iceland / Oct - roadtrip from Poland to Portugal

error: Content is protected by copyrights. Please respect my work.